CONVOCATOR - Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2020

CONVOCATOR - Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2020

Consiliul de Administraţie al societăţii MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetul Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44, jud. Maramureş, înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/194/1991, CIF RO2214574, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ SI EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR pentru data de 28.05.2021 prima convocare, sau pentru data de 29.05.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 9:00, respectiv ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 18.05.2021, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

AGOA

 1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2020, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi al Auditorului financiar.

 2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2020.

 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2020.

 4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

 5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2020 pentru reinvestiri.

 6. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de activitate şi a programului de investiţii pentru anii 2021-2022.

 7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

 8. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

AGEA:

 1. Aprobarea plafonului de credite şi a surselor de finanţare pentru programul de investiţii precum şi a creditelor de investiţii pentru anii 2021 si 2022.

 2. Mandatarea Consiliului de Administratie de a numi o comisie tehnica care sa evalueze valorificarea subansamblelor instalalatiei “Linie zincare la cald pentru piese mici complet automatizata", numar inventar 31394.

 3. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea deciziei cu privire la valorificarea subansamblelor instalalatiei “Linie zincare la cald pentru piese mici complet automatizata", numar inventar 31394,in conformitate cu avizul de specialitate al comisiei tehnice si a al raportului de evaluare al unui evaluator independent.

 4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele acţionarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare care urmează a fi adoptată.

 5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată şi privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină de la ORC documentele aferente eliberate.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 25.05.2021 inclusiv, personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Maier-Prodan Tania

L.Ş.