ANUNȚ DE PARTICIPARE - în vederea realizării unui proiect complex tradițional al zonei și al satului istoric

ANUNȚ DE PARTICIPARE - în vederea realizării unui proiect complex tradițional al zonei și al satului istoric

ANUNȚ DE PARTICIPARE

  1. Informații generale privind concedentul: Comuna Groși, prin primar, cu sediul în comuna Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, județul Maramureș, cod postal 437165, telefon: 0262-258804, fax 0262-258685 cod fiscal 3627722, e-mail: contact@primariagrosi.ro, e-mail persoană de contact urbanism@primariagrosi.ro

  2. Informații generale privind obiectul concesiunii: Se intenționează concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 157.580 m2, proprietate privată a comunei, situată în localitatea Groși, Comuna Groși, având nr. cad. 54339, Carte funciară nr. 54339 Groși, în vederea realizării unui proiect complex privind valorificarea potențialului tradițional al zonei și al satului istoric. Concesionarea se va face conform art. 302-331 din OUG. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/28.01.2021, procedura de atribuire fiind licitația publică deschisă.

  3. Informațiile privind documentația de atribuire: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 200 lei, la sediul Primăriei Comunei Groși, începând cu data publicării anunţului până în data de 28.04.2021,

zilnic între orele 8-15. Suma va fi plătită, în numerar, la casieria concedentului. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 06.05.2021.

  1. Informații privind ofertele: Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, județul Maramureș.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 12.05.2021, ora 12.00. Oferta va fi depusă în două exemplare. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

  1. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Comunei Groși, în data de 20.05.2021, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei.

Ofertele rămân valabile de la data deschiderii lor pînă la data semnării de către ambele părţi a contractului de concesiune.

  1. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează autorităţii publice în termen de 30 de zile de la data comunicării actului contestat. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ Tribunalului Maramureș, mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, Telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230,Fax: 0262 – 218209, E-mail: tr-maramures-reg@just.ro. Termenul pentru introducerea acţiunii este de 6 luni de la: a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului; c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Împotriva hotărârii tribunalului, se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale.

  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.04.2021.

Primar

Florin – Daniel BOLTEA

Întocmit,

Insp. A. Feher